Back To Top

Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust


  • Shri Kartikeya V Sarabhai
  • Dr. Sudarshan Iyengar
  • Shri Nitin Shukla
  • Shri Ashoke Chatterjee
  • Shri Amrut Modi, Secretary
  • Shri Atul Pandya | Director, Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust
  • Shri Amrut Modi | Director, Gandhi Smarak Sangrahalaya
  • Smt. Elabehn Bhatt | Chairperson (01 July, 2014 to 02 November, 2022)