Back To Top

6th Sabarmati Lecture by Shri Sudhir Chandra

Topic: “गाँधी और हम आज” (Gandhi & We Today)

 

ગાંધી નિર્વાણ દિન : ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ : સર્વધર્મ પ્રાર્થના

જીવંત પ્રસારણ  સવારે ૦૮:૩૦ કલાકે